Algemene voorwaarden

Onze voorwaarden

Toepasselijkheid

  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle informatie, prijzen, facturen, offertes en overeenkomsten tussen Van Hoydonck Tweewielers en onze klanten.

Aanbod

  • Ons aanbod is vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Bij een aanbod met beperkte geldigheid, staat dit vermeld in het aanbod.

Overeenkomst

  • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant ons aanbod aanvaardt of door de levering van producten of diensten.

Prijzen

  • Onze prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen, uitgezonderd milieuheffingen op fietsaccu’s en bijzondere transportkosten. Eventuele verzend- en administratiekosten staan tevens apart vermeld en worden in rekening gebracht.

Levering en Ophalen

  • Het is bij Van Hoydonck Tweewielers mogelijk om goederen te laten leveren en op te halen (bijv. reparaties) op een adres wat redelijkerwijs in onze regio is. Dit zien wij als een straal van +/- 25km. om onze winkel heen. Dit doen wij in overleg.
  • Leveringen vinden plaats op het door de klant opgegeven adres, tenzij anders afgesproken. Wij streven ernaar om de afgesproken leverdatum na te komen, maar wijzigingen in leverdata zijn geen grond voor annulering van de overeenkomst of vordering van schadevergoeding.

Betaling

  • Betaling dient binnen 7 dagen na factuurdatum plaats te vinden, tenzij anders afgesproken. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant automatisch in verzuim en heeft Fietsenwinkel het recht om vervallen rente in rekening te brengen.
  • Helaas is het niet mogelijk om nieuwe fietsen op factuur mee te nemen bij Van Hoydonck Tweewielers. Wij vragen u om de betaling voor uw nieuwe fiets plaats te laten vinden voordat deze aan u wordt overhandigd, dit kan via directe betaling aan de kassa of via bankoverschrijving.

Klachten

  • Klachten dienen binnen een redelijke termijn na levering schriftelijk aan ons te worden doorgegeven. Klachten over de kwaliteit van producten of diensten dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan ons te worden doorgegeven. Als de klacht terecht is, zullen wij de producten of diensten kosteloos vervangen of herstellen.

Intellectuele eigendom

  • Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot onze producten en diensten berusten bij Van Hoydonck Tweewielers. De klant verkrijgt geen auteursrechten of andere intellectuele eigendom op onze diensten of merknaam.